VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prostredníctvom nasledujúceho vyhlásenia o ochrane osobných údajov vás chceme informovať najmä o druhu, rozsahu, účele, dobe trvania a právnom základe spracúvania osobných údajov, pričom o účeloch a prostriedkoch spracovania rozhodujeme buď samostatne, alebo spolu s inými. Okrem toho vás ďalej informujeme o komponentoch tretích strán, ktoré využívame na optimalizáciu a zvyšovanie kvality používateľského prostredia, ak je spracovanie údajov výlučne v kompetencii tretích strán.

Naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov je členené nasledovne:

I. Informácie o nás ako o prevádzkovateľoch of your data
II. Práva používateľov a dotknutých osôb
III. Informácie o spracovaní osobných údajov

 

I. Informácie o nás ako o prevádzkovateľoch

Prevádzkovateľ zodpovedný za túto webovú stránku v zmysle ochrany osobných údajov je:

GREEN BRANDS Organisation GmbH
Wacholderbergstr. 29
90587 Veitsbronn
Nemecko

Telefón: +49 911 97 99 5 99
E-Mail: office@green-brands.org

Osoba zodpovedná za ochranu údajov u poskytovateľa:

Norbert Lux – výkonný riaditeľ

 

II. Práva používateľov a dotknutých osôb

Vzhľadom na nižšie uvedený detailný opis spracovania údajov majú používatelia a dotknuté osoby právo na potvrdenie, či sa ich údaje spracúvajú, na informácie o spracovaných údajoch, na ďalšie informácie o spracovaní údajov, ako aj na kópie údajov (porov. aj čl. 15 GDPR);

na opravu alebo doplnenie nesprávnych, resp. neúplných údajov (porov. aj čl. 16 GDPR);

okamžité vymazanie svojich údajov (porov. aj čl. 17 GDPR), alebo alternatívne, pokiaľ je nevyhnutné ďalšie spracúvanie podľa čl. 17 ods. 3 GDPR, na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR;

na kópiu svojich údajov, ktoré poskytli, a na poskytnutie týchto údajov iným poskytovateľom/prevádzkovateľom (porov. aj čl. 20 GDPR);

na podanie sťažnosti dozornému orgánu, ak sa domnievajú, že ich údaje poskytovateľ spracúva v rozpore s právnymi ustanoveniami o ochrane osobných údajov (porov. aj čl. 77 GDPR).

Okrem toho je poskytovateľ povinný informovať všetkých príjemcov, ktorým odovzdáva údaje, o všetkých opravách, vymazaní údajov alebo o obmedzení spracúvania na základe článkov 16, 17 ods. 1, 18 GDPR. Táto povinnosť sa však neuplatňuje, pokiaľ je takéto oznámenie nemožné alebo spojené s neprimeraným úsilím. Používatelia však majú právo na informácie o týchto príjemcoch.

Používatelia a dotknuté osoby majú podľa čl. 21 GDPR tiež právo vzniesť námietku proti budúcemu spracúvaniu svojich údajov, pokiaľ poskytovateľ spracúva tieto údaje podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Námietka je prípustná najmä proti spracovaniu údajov na účel priamej reklamy.

 

III. Informácie o spracovaní osobných údajov

Vaše údaje, spracúvané pri používaní našich webových stránok, budú vymazané alebo zablokované, keď zanikne účel ich ukladania, keď ich vymazanie neporuší žiadne zákonné povinnosti uchovávania, a nižšie nebudú pri jednotlivých metódach spracovania uvedené iné informácie.

 

Údaje na serveri

Váš internetový prehliadač nám, resp. nášmu poskytovateľovi internetových služieb, z technických dôvodov zasiela údaje, ktoré slúžia najmä na zabezpečenie bezpečnosti a stability internetovej stránky. Tieto súbory protokolov zaznamenávajú okrem iného typ a verziu vášho internetového prehliadača, operačný systém, webovú stránku, z ktorej ste prešli na našu internetovú stránku (adresa URL), naše navštívené webové stránky, dátum a čas vašej návštevy a IP adresu, z ktorej ste navštívili naše webové stránky.

Údaje získané týmto spôsobom môžu byť prechodne uložené, no nie spolu s vašimi ostatnými údajmi.

Toto ukladanie prebieha na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem sa týka zlepšovania, stability, funkčnosti a bezpečnosti našej internetovej stránky.

Tieto údaje budú najneskôr po siedmich dňoch znova vymazané, pokiaľ nie je nutné ich dlhšie uchovávať na účely dokazovania. V takom prípade sú všetky údaje v celosti alebo čiastočne vyňaté z vymazania, pokiaľ nebude daný incident definitívne vyriešený.

 

Cookies

  1. a) Dočasné cookies/session cookies

Na našej internetovej stránke používame tzv. súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory alebo iné technológie ukladania, ktoré váš internetový prehliadač ukladá na vašom koncovom zariadení. Tieto súbory spracúvajú o vás v individuálnom rozsahu určité informácie, ako napr. údaje o vašom prehliadači, o polohe alebo vašu IP adresu.

Vďaka tomu je naša webová stránka používateľsky prívetivejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia, pretože to umožňuje napr. zobrazovanie našej stránky vo viacerých jazykoch alebo použitie funkcie nákupného košíka.

Právnym základom pre takéto spracúvanie je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, pokiaľ tieto cookies spracúvajú údaje na prípravu alebo uzavretie zmluvných vzťahov.

Pokiaľ spracúvanie neslúži na prípravu alebo uzavretie zmluvných vzťahov, ide o náš oprávnený záujem na zlepšenie funkčnosti našej webovej stránky. Právnym základom je potom čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Po zatvorení vášho internetového prehliadača budú dočasné cookies odstránené.

 

  1. b) Cookies tretích strán

V niektorých prípadoch používa naša webová stránka aj cookies partnerských spoločností, s ktorými spolupracujeme na účely reklamy, analýzy alebo funkčnosti našej stránky.

Detailnejšie informácie, najmä o účeloch a právnom základe takéhoto spracúvania prostredníctvom cookies tretích strán, nájdete nižšie.

 

  1. c) Zákaz cookies

Nastavením svojho internetového prehliadača môžete inštalácii cookies zabrániť alebo ju obmedziť. Rovnako môžete už uložené cookies kedykoľvek vymazať. Kroky a opatrenia potrebné na to však závisia od vášho konkrétneho prehliadača. Ak máte otázky, využite prosím pomocníka, alebo nahliadnite do dokumentov svojho prehliadača, alebo sa obráťte na jeho výrobcu, resp. technickú podporu. Spracúvanie tzv. flash cookies sa však nedá zakázať pomocou nastavení prehliadača. Namiesto toho musíte zmeniť nastavenia programu Flash Player. Potrebné kroky a opatrenia aj tu závisia od vášho konkrétneho programu Flash Player. Ak máte otázky, využite prosím pomocníka, alebo nahliadnite do dokumentov svojho programu Flash Player, alebo sa obráťte na jeho výrobcu, resp. technickú podporu.

Ak zakážete alebo obmedzíte inštaláciu cookies, nemusia byť všetky funkcie našej internetovej stránky použiteľné v plnom rozsahu.

 

Uzavretie zmluvy

Ak využijete našu ponuku tovarov a/alebo služieb, poskytnuté údaje spracúvame na účely uzavretia zmluvy a sú teda nevyhnutné. Bez poskytnutia vašich údajov nie je možné uzavrieť zmluvu a vybaviť objednávku.

Právnym základom pre takéto spracúvanie je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Po ukončení kompletného zmluvného vzťahu údaje vymažeme, no iba po uplynutí lehoty ich uchovávania, stanovenej daňovými a obchodnými predpismi.

V rámci uzavretia zmluvy poskytujeme vaše údaje prepravnej spoločnosti, poverenej doručením, alebo poskytovateľom finančných služieb, pokiaľ je to nevyhnutné na dodanie tovaru alebo na platobné účely.

Právnym základom pre takéto poskytnutie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Newsletter

Ak sa prihlásite na odber nášho bezplatného newslettera, budú nám zaslané vaše údaje, teda e-mailová adresa a prípadne vaše meno a adresa. Súčasne si uložíme IP adresu internetového pripojenia, z ktorého pristupujete na našu internetovú stránku, a tiež dátum a čas vášho prihlásenia. V rámci ďalšieho procesu prihlasovania získame váš súhlas so zasielaním newslettera, konkrétne opíšeme jeho obsah a upozorníme vás na toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Takto zhromažďované údaje používame výlučne na zasielanie newslettera – tieto nebudú poskytované tretím stranám.

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Súhlas so zasielaním newslettera môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti podľa čl. 7 ods. 3 GDPR. Stačí, keď nás budete o svojom odvolaní informovať, alebo kliknete na odkaz na odhlásenie, ktorý je súčasťou každého newslettera.

 

Kontakt

Ak nás budete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu, vami poskytnuté údaje budú využité na spracovanie vášho dopytu. Poskytnutie údajov je nevyhnutné na spracovanie a odpoveď na váš dopyt – bez nich nie je možné odpovedať vôbec alebo iba obmedzene.

Právnym základom pre takéto spracúvanie je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Vaše údaje budú vymazané, keď odpovieme na váš dopyt, a keď ich vymazanie neporuší žiadne zákonné povinnosti uchovávania, napr. pri následnom uzavretí zmluvy.

Príspevky používateľov, komentáre a hodnotenia

Ponúkame vám možnosť uverejniť na našich internetových stránkach otázky, odpovede, názory alebo hodnotenia (ďalej v texte iba „príspevky“). Pokiaľ túto možnosť využijete, spracujeme a uverejníme váš príspevok, dátum a čas jeho odoslania a prípadne aj vami zvolený pseudonym.

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti podľa čl. 7 ods. 3 GDPR. Stačí, keď nás budete o svojom odvolaní informovať.

Okrem toho spracujeme aj vašu IP adresu a e-mailovú adresu. IP adresa sa spracováva, lebo máme oprávnený záujem podniknúť alebo podporiť ďalšie kroky, pokiaľ by váš príspevok porušoval práva tretích strán a/alebo iné predpisy.

Právnym základom je v tomto prípade čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem sa týka prípadnej nutnej právnej obrany.

Twitter

 

Twitter

Náš účet na Twitteri nám umožňuje v online prostredí prezentovať našu spoločnosť a aktivity a lepšie komunikovať so zákazníkmi/záujemcami. Twitter je služba spoločnosti Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Preto vás upozorňujeme na možnosť, že údaje používateľov sa spracúvajú mimo Európskej únie, najmä v USA. To môže mať za následok zvýšené riziko pre používateľov, keďže môže dôjsť napr. k sťaženiu následného prístupu k používateľským údajom. My k týmto používateľským údajom nemáme prístup. Prístup k nim má výlučne Twitter. Twitter Inc. má certifikát v rámci štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (Privacy Shield) a spoločnosť sa tak zaviazala dodržiavať európske normy na ochranu údajov.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Zásady ochrany osobných údajov služby Twitter nájdete na adrese

https://twitter.com/privacy

 

YouTube

Náš účet zriadený na YouTube nám umožňuje v online prostredí prezentovať našu spoločnosť a aktivity a lepšie komunikovať so zákazníkmi/záujemcami. YouTube je služba spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, dcérskej spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Preto vás upozorňujeme na možnosť, že údaje používateľov sa spracúvajú mimo Európskej únie, najmä v USA. To môže mať za následok zvýšené riziko pre používateľov, keďže môže dôjsť napr. k sťaženiu následného prístupu k používateľským údajom. My k týmto používateľským údajom nemáme prístup. Prístup k nim má výlučne YouTube. Google LLC má certifikát v rámci štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (Privacy Shield) a spoločnosť sa tak zaviazala dodržiavať európske normy na ochranu údajov.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Zásady ochrany osobných údajov služby YouTube nájdete na adrese

https://policies.google.com/privacy

 

LinkedIn

Náš účet zriadený na LinkedIn nám umožňuje v online prostredí prezentovať našu spoločnosť a aktivity a lepšie komunikovať so zákazníkmi/záujemcami. LinkedIn je služba spoločnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko, dcérskej spoločnosti LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA.

Preto vás upozorňujeme na možnosť, že údaje používateľov sa spracúvajú mimo Európskej únie, najmä v USA. To môže mať za následok zvýšené riziko pre používateľov, keďže môže dôjsť napr. k sťaženiu následného prístupu k používateľským údajom. My k týmto používateľským údajom nemáme prístup. Prístup k nim má výlučne LinkedIn. LinkedIn Corporation má certifikát v rámci štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (Privacy Shield) a spoločnosť sa tak zaviazala dodržiavať európske normy na ochranu údajov.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

Zásady ochrany osobných údajov služby LinkedIn nájdete na adrese:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Facebook

Sme aktívne prítomní na platforme Facebook, aby sme mohli prezentovať naše produkty a aktivity a komunikovať so záujemcami alebo zákazníkmi.

Na tejto sociálnej sieti nesieme spoločnú zodpovednosť so spoločnosťou Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.

Zástupcu spoločnosti Facebook pre ochranu osobných údajov môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Spoločnú zodpovednosť sme definovali v dohode o príslušných povinnostiach v súlade s ustanoveniami GDPR. Táto dohoda, z ktorej vyplývajú vzájomné záväzky, je k dispozícii na nasledujúcom odkaze:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Právnym základom pre takto prebiehajúce a nižšie opísané spracúvanie osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem predstavuje analýza, komunikácia, predaj a propagácia našich produktov a aktivít.

Právnym základom môže byť aj váš súhlas používateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, udelený prevádzkovateľovi platformy. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať podľa čl. 7 ods. 3 GDPR s účinnosťou do budúcnosti oznámením prevádzkovateľovi platformy.

Pri prístupe na našu stránku na Facebooku spracováva spoločnosť Facebook Ireland Ltd. ako prevádzkovateľ platformy v EÚ vaše údaje používateľa (napr. osobné údaje, IP adresu atď.)

Tieto používateľské údaje slúžia na získanie štatistických informácií o aktivite našej spoločnosti na Facebooku. Spoločnosť Facebook Ireland Ltd. využíva tieto údaje na prieskum trhu a reklamné účely a tiež na vytváranie používateľských profilov. Na základe týchto profilov môže spoločnosť Facebook Ireland Ltd. napr. poskytovať reklamu v rámci i mimo platformy Facebook na základe vašich preferencií. Ak ste pri zobrazení našej stránky prihlásení do svojho účtu na Facebooku, môže Facebook Ireland Ltd. prepojiť tieto údaje s vaším účtom.

Ak nás budete kontaktovať cez Facebook, budú vami zadané osobné údaje využité pre spracovanie dopytu. Vaše údaje u nás vymažeme, keď vyriešime váš dopyt, a keď ich vymazanie neporuší žiadne zákonné povinnosti uchovávania, ako napr. pri následnom uzavretí zmluvy.

Facebook Ireland Ltd. môže na spracúvanie údajov využiť aj cookies.

Ak s týmto spracúvaním nesúhlasíte, môžete zabrániť inštalácii cookies zodpovedajúcim nastavením prehliadača. Aj už predtým uložené cookies môžete kedykoľvek vymazať. Spôsob nastavenia závisí od konkrétneho prehliadača. Pri tzv. flash cookies sa spracúvanie nedá zakázať prostredníctvom prehliadača, ale zodpovedajúcim nastavením programu Flash Player. Ak zakážete alebo obmedzíte inštaláciu cookies, nemusia byť všetky funkcie našej internetovej stránky použiteľné v plnom rozsahu.

Viac informácií o spracúvaní, jeho obmedzení a o vymazaní údajov spracovávaných spoločnosťou Facebook nájdete v jej zásadách ochrany osobných údajov:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Nie je vylúčené, že spracúvanie spoločnosťou Facebook Ireland Ltd. bude prebiehať aj prostredníctvom spoločnosti Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornia 94025 v USA.

Spoločnosť Facebook Inc. sa podriadila štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA „EU-US Privacy Shield“ a vyhlasuje, že bude dodržiavať predpisy EÚ o ochrane osobných údajov aj pri spracúvaní údajov v USA.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

Instagram

Sme aktívne prítomní na platforme Instagram, aby sme mohli prezentovať naše produkty a aktivity a komunikovať so záujemcami alebo zákazníkmi.

Na tejto sociálnej sieti nesieme spoločnú zodpovednosť so spoločnosťou Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.

Zástupcu spoločnosti Instagram pre ochranu osobných údajov môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formuláru:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Spoločnú zodpovednosť sme definovali v dohode o príslušných povinnostiach v súlade s ustanoveniami GDPR. Táto dohoda, z ktorej vyplývajú vzájomné záväzky, je k dispozícii na nasledujúcom odkaze:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Právnym základom pre takto prebiehajúce a nižšie opísané spracúvanie osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem predstavuje analýza, komunikácia, predaj a propagácia našich produktov a aktivít.

Právnym základom môže byť aj váš súhlas používateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, udelený prevádzkovateľovi platformy. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať podľa čl. 7 ods. 3 GDPR s účinnosťou do budúcnosti oznámením prevádzkovateľovi platformy.

Pri prístupe na našu stránku na Instagrame spracováva spoločnosť Facebook Ireland Ltd. ako prevádzkovateľ platformy v EÚ vaše údaje používateľa (napr. osobné údaje, IP adresu atď.)

Tieto používateľské údaje slúžia na získanie štatistických informácií o aktivite našej spoločnosti na Instagrame. Spoločnosť Facebook Ireland Ltd. využíva tieto údaje na prieskum trhu a reklamné účely a tiež na vytváranie používateľských profilov. Na základe týchto profilov môže spoločnosť Facebook Ireland Ltd. napr. poskytovať reklamu v rámci i mimo Instagramu na základe vašich preferencií. Ak ste pri zobrazení našej stránky prihlásení do svojho účtu na Instagrame, môže Facebook Ireland Ltd. prepojiť údaje s vaším účtom.

Ak nás budete kontaktovať cez Instagram, môžu byť vami zadané osobné údaje používateľa využité pre spracovanie dopytu. Vaše údaje u nás vymažeme, keď vyriešime váš dopyt, a keď ich vymazanie neporuší žiadne zákonné povinnosti uchovávania, ako napr. pri následnom uzavretí zmluvy.

Facebook Ireland Ltd. môže na spracúvanie údajov využiť aj cookies.

Ak s týmto spracúvaním nesúhlasíte, môžete zabrániť inštalácii cookies zodpovedajúcim nastavením prehliadača. Aj už predtým uložené cookies môžete kedykoľvek vymazať. Spôsob nastavenia závisí od konkrétneho prehliadača. Pri tzv. flash cookies sa spracúvanie nedá zakázať prostredníctvom prehliadača, ale zodpovedajúcim nastavením programu Flash Player. Ak zakážete alebo obmedzíte inštaláciu cookies, nemusia byť všetky funkcie našej internetovej stránky použiteľné v plnom rozsahu.

Viac informácií o spracúvaní, jeho obmedzení a o vymazaní údajov spracovávaných spoločnosťou Instagram nájdete v jej zásadách ochrany osobných údajov:

https://help.instagram.com/519522125107875

Nie je vylúčené, že spracúvanie spoločnosťou Facebook Ireland Ltd. bude prebiehať aj prostredníctvom spoločnosti Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornia 94025 v USA.

Spoločnosť Facebook Inc. sa podriadila štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA „EU-US Privacy Shield“ a vyhlasuje, že bude dodržiavať predpisy EÚ o ochrane osobných údajov aj pri spracúvaní údajov v USA.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

Odkazy na sociálne siete prostredníctvom grafiky alebo hypertextových odkazov

Na našej webovej stránke prezentujeme aj odkazy na nižšie uvedené sociálne siete. Prepojenie je naznačené prostredníctvom grafiky s odkazom na danú sociálnu sieť. Použitím takejto grafiky s odkazom na sociálnu sieť sa zabráni tomu, aby pri otvorení webovej stránky, ktorá disponuje takýmto odkazom, automaticky došlo k spojeniu so serverom danej sociálnej siete. Až kliknutím na danú grafiku budete presmerovaní na danú sociálnu sieť.

Po presmerovaní zaznamenáva táto sieť informácie o vás ako o používateľovi. Nedá sa vylúčiť, že spracúvanie takto získaných údajov prebieha v USA.

Predbežne tieto údaje zahŕňajú IP adresu, dátum, čas a navštívenú stránku. Ak ste počas toho prihlásení do svojho účtu v danej sieti, môže prevádzkovateľ siete prípadné zhromaždené údaje o konkrétnej návšteve priradiť vášmu osobnému účtu. Pokiaľ využijete možnosť „Zdieľať“, môžu byť tieto informácie uložené, prípadne uverejnené vo vašom osobnom účte. Ak chcete zabrániť tomu, aby boli zhromaždené informácie priradené vášmu používateľskému účtu, musíte sa pred kliknutím na grafiku odhlásiť. Okrem toho existuje možnosť nastaviť si daný účet zodpovedajúcim spôsobom.

Na našej webovej stránke nájdete odkazy na nasledujúce sociálne siete:

Facebook

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko, dcérska spoločnosť spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: https://www.facebook.com/policy.php

Certifikát v rámci štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA („EU-US Privacy Shield“) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

twitter

Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: https://twitter.com/privacy

Certifikát v rámci štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA („EU-US Privacy Shield“) https://www.privacyshield.gov/…0000TORzAAO&status=Active

 

YouTube

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, dcérska spoločnosť spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: https://policies.google.com/privacy

Certifikát v rámci štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland, dcérska spoločnosť spoločnosti LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085 USA.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Certifikát v rámci štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA („EU-US Privacy Shield“) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

 

„Facebook“ plugin

Na našej webovej stránke používame plugin sociálnej siete Facebook. Facebook predstavuje internetovú službu spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. V EÚ prevádzkuje túto službu Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko, ďalej v texte iba „Facebook“.

Prostredníctvom certifikátu v rámci štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA („EU-US Privacy Shield“) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Facebook garantuje, že bude dodržiavať predpisy EÚ o ochrane osobných údajov aj pri spracúvaní údajov v USA.

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem sa týka zlepšovania kvality našej internetovej stránky.

Podrobnejšie informácie o možných pluginoch a ich konkrétnych funkciách vám dáva Facebook k dispozícii na

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Pokiaľ je plugin uložený na jednej zo stránok, ktoré navštívite na našom webe, stiahne si váš prehliadač zobrazenie pluginu zo serverov Facebooku v USA. Z technických dôvodov je pri tom nutné, aby Facebook spracoval vašu IP adresu. Okrem toho sa zaznamenáva aj dátum a čas návštevy našich internetových stránok.

Pokiaľ budete pri návšteve niektorej z našich stránok s pluginom prihlásení do svojho účtu na Facebooku, Facebook rozpozná informácie z vašej konkrétnej návštevy, zhromaždené pluginom. Takto zhromaždené informácie Facebook priradí podľa možnosti vášmu osobnému používateľskému účtu. Pokiaľ použijete napríklad tlačidlo „Páči sa mi“ na Facebooku, uložia sa tieto informácie vo vašom osobnom účte na Facebooku, prípadne budú uverejnené na platforme Facebook. Ak by ste tomu chceli zabrániť, musíte sa buď pred návštevou našich internetových stránok odhlásiť z Facebooku, alebo použitím doplnku v svojom prehliadači znemožniť načítanie pluginu Facebooku.

Podrobnejšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov a vašich právach a možnostiach vám dáva Facebook k dispozícii v rámci zásad ochrany osobných údajov spoločnosti na adrese

https://www.facebook.com/policy.php

 

„Twitter“ plugin

Na našej webovej stránke používame plugin sociálnej siete Twitter. Twitter predstavuje internetovú službu spoločnosti Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, ďalej v texte iba „Twitter“.

Prostredníctvom certifikátu v rámci štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Twitter garantuje, že bude dodržiavať predpisy EÚ o ochrane osobných údajov aj pri spracúvaní údajov v USA.

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem sa týka zlepšovania kvality našej internetovej stránky.

Pokiaľ je plugin uložený na jednej zo stránok, ktoré navštívite na našom webe, stiahne si váš prehliadač zobrazenie pluginu zo serverov Twitteru v USA. Z technických dôvodov je pri tom nutné, aby Twitter spracoval vašu IP adresu. Okrem toho sa zaznamenáva aj dátum a čas návštevy našich internetových stránok.

Pokiaľ budete pri návšteve niektorej z našich stránok s pluginom prihlásení do svojho účtu na Twitteri, Twitter rozpozná informácie z vašej konkrétnej návštevy, zhromaždené pluginom. Takto zhromaždené informácie Twitter priradí podľa možnosti vášmu osobnému používateľskému účtu. Pokiaľ použijete napríklad tlačidlo „Zdieľať“ na Twitteri, uložia sa tieto informácie vo vašom osobnom účte na Twitteri, prípadne budú uverejnené na platforme Twitter. Ak by ste tomu chceli zabrániť, musíte sa buď pred návštevou našich internetových stránok odhlásiť z Twitteru, alebo použitím doplnku v svojom prehliadači znemožniť načítanie pluginu Twitteru.

Podrobnejšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov a vašich právach a možnostiach ochrany vám dáva Twitter k dispozícii na adrese https://twitter.com/privacy  v rámci zásad ochrany osobných údajov.

Tlačidlá sociálnych sietí „Shariff“

Na našej webovej stránke používame pluginy nižšie uvedených sociálnych sietí. Na integráciu týchto pluginov používame plugin „Shariff“.

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem sa týka zlepšovania kvality našej internetovej stránky.

Shariff je program typu open source, vytvorený spoločnosťou c’t und heise. Integrácia tohto pluginu pri grafikách s odkazmi zabráni tomu, aby sa nižšie uvedené pluginy sociálnych sietí pri vašej návšteve našej webovej stránky (stránok), na ktorej (ktorých) je integrovaný daný plugin sociálnej siete, automaticky spojili so serverom daného pluginu sociálnej siete. Až keď kliknete na jednu z grafík s odkazom, budete presmerovaní k službe danej sociálnej siete. A až potom zaznamená daná sociálna sieť informácie o vašom používaní. K týmto informáciám patria napr. vaša IP adresa, dátum a čas, ako aj naša webová stránka, ktorú ste navštívili.

Pokiaľ budete pri návšteve niektorej z našich stránok s pluginom prihlásení do svojho účtu na niektorej sociálnej sieti, poskytovateľ danej sociálnej siete môže rozpoznať zhromaždené informácie z vašej konkrétnej návštevy a priradiť ich vášmu osobnému používateľskému účtu, resp. ich cez neho uverejniť. Pokiaľ použijete napríklad tlačidlo „Zdieľať“ danej sociálnej siete, uložia sa tieto informácie vo vašom osobnom účte a budú uverejnené prostredníctvom platformy danej sociálnej siete. Ak by ste tomu chceli zabrániť, musíte sa buď pred kliknutím na grafiku z danej sociálnej siete odhlásiť, alebo vykonať príslušné nastavenia v svojom používateľskom účte na danej sociálnej sieti.

Ďalšie informácie o programe „Shariff“ sú k dispozícii na adrese

http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Na našej webovej stránke sú integrované nasledujúce sociálne siete:

 

Google+ spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: https://policies.google.com/privacy

Prostredníctvom certifikátu v rámci štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garantuje, že bude dodržiavať predpisy EÚ o ochrane osobných údajov aj pri spracúvaní údajov v USA.

Facebook spoločnosti Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, prevádzkovaný v EÚ prostredníctvom Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko.

Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na https://www.facebook.com/policy.php

Prostredníctvom certifikátu v rámci štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Facebook garantuje, že bude dodržiavať predpisy EÚ o ochrane osobných údajov aj pri spracúvaní údajov v USA.

 

Twitter spoločnosti Twitter Inc, 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA.

Informácie o ochrane osobných údajov dostupné na  https://twitter.com/privacy

Prostredníctvom certifikátu v rámci štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Twitter garantuje, že bude dodržiavať predpisy EÚ o ochrane osobných údajov aj pri spracúvaní údajov v USA.

 

Google Analytics

Na našich webových stránkach používame službu Google Analytics. Toto je služba webovej analýzy poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (ďalej len: Google).

Prostredníctvom certifikátu v rámci štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google zaručuje, že pri spracovaní údajov v USA bude dodržiavať predpisy EÚ o ochrane údajov.

Služba Google Analytics sa používa na analýzu toho, ako sa používa náš web. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 lit. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v analýze, optimalizácii a ekonomickej prevádzke našej stránky.

Informácie o použití a používateľovi, ako je IP adresa, miesto, čas alebo frekvencia vašich návštev našich webových stránok, sa prenesú na server Google v Spojených štátoch a tam sa uložia. Používame však službu Google Analytics s takzvanou anonymizačnou funkciou, kedy Google pred prenosom do USA skráti IP adresu v rámci EÚ alebo EHP.

Takto zhromaždené údaje zase používa Google na to, aby nám poskytol hodnotenie návštev našich webových stránok a toho, čo tam návštevníci robia. Tieto údaje môžu byť tiež použité na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním našich webových stránok a internetu všeobecne.

Google uvádza, že vašu IP adresu nepripojí k iným údajom. Spoločnosť Google navyše poskytuje ďalšie informácie týkajúce sa jej postupov ochrany údajov na adrese

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners,

vrátane možností, ktoré môžete využiť, aby ste zabránili takémuto použitiu vašich údajov.

Spoločnosť Google navyše ponúka doplnok na deaktiváciu na adrese

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

navyše s ďalšími informáciami. Tento doplnok je možné nainštalovať do najpopulárnejších prehliadačov a ponúka vám ďalšiu kontrolu nad údajmi, ktoré Google zhromažďuje pri návšteve našich webových stránok. Doplnok informuje JavaScript služby Google Analytics (ga.js), že do služby Google Analytics by sa nemali prenášať žiadne informácie o návšteve webových stránok. To však nezabráni prenosu informácií k nám alebo k iným webovým analytickým službám, ktoré môžeme použiť, ako je tu podrobne uvedené.

Použitie PHP Web Stat

Na našej webovej stránke sú integrované komponenty PHP Web Stat. PHP Web Stat predstavuje softvér na webovú analýzu. Webová analýza znamená zbieranie, zhromažďovanie a vyhodnocovanie údajov o správaní návštevníkov (dotknutých osôb) internetových stránok. Tento softvér na webovú analýzu zaznamenáva okrem iného údaje o tom, z ktorej webovej stránky dotknutá osoba na danú stránku prišla (tzv. referrer), ktoré podstránky navštívila, a ako často si prezerala podstránku. Webová analýza sa v prevažnej miere využíva na optimalizáciu webovej stránky a na analýzu nákladov a výnosov internetovej reklamy.

Pri každom zobrazení jednotlivých podstránok tejto webovej stránky, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ, zhromažďuje PHP Web Stat údaje na marketingové a optimalizačné účely a ukladá ich. Pomocou získaných údajov sa zostavujú pseudonymizované používateľské profily. Pseudonymizované používateľské profily sa využívajú na analýzu správania návštevníkov a umožňujú vylepšenie našej internetovej ponuky. Údaje zozbierané softvérom PHP Web Stat nebudú použité na identifikovanie dotknutej osoby bez predchádzajúceho získania jej osobitného a výslovného súhlasu. Tieto údaje sa nekombinujú s osobnými alebo inými údajmi, ktoré obsahujú rovnaký pseudonym.

Každá dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť ukladaniu cookies prostredníctvom našej webovej stránky, ako už bolo opísané vyššie, zodpovedajúcim nastavením používaného internetového prehliadača a tak trvalo nesúhlasiť s ukladaním cookies. Takéto nastavenie použitého internetového prehliadača by tiež zabránilo tomu, aby program PHP Web Stat uložil cookie v informačno-technologickom systéme dotknutej osoby.

Štatistický modul ukladá nasledujúce údaje: Dátum/čas | Krajina pôvodu | Operačný systém a jeho verzia | Prehliadač a jeho verzia | Rozlíšenie obrazovky| Hĺbka farieb obrazovky | Navštívená stránka a predchádzajúca navštívená stránka.

Google Fonts

Na našej webovej stránke využívame Google Fonty na zobrazenie externých typov písma. Ide o službu spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ďalej v texte iba „Google“.

Prostredníctvom certifikátu v rámci štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garantuje, že bude dodržiavať predpisy EÚ o ochrane osobných údajov aj pri spracúvaní údajov v USA.

Aby sme umožnili zobrazovanie určitých typov písma na našich webových stránkach, vytvorí sa pri načítaní našej stránky spojenie so serverom Google v USA.

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem sa týka optimalizácie a ekonomickej prevádzky našej webovej stránky.

Prostredníctvom vytvoreného spojenia so serverom Google pri návšteve našej stránky môže Google rozpoznať, z ktorej stránky bol odoslaný váš dopyt, a pre ktorú IP adresu sa majú písma zobraziť.

Google ponúka ďalšie informácie na adrese

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

najmä o možnosti ako zabrániť využívaniu údajov.

 

FontAwesome

Externé typy písem od FontAwesome využívame na zobrazenie písem a vizuálnych elementov na našej webovej stránke. FontAwesome predstavuje službu spoločnosti

Fonticons Inc., 6 Porter Road, Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA, ďalej v texte iba „FontAwesome“.

Pri zobrazení našej webovej stránky sa vytvorí spojenie so serverom FontAwesome v USA, aby bolo umožnené a aktualizované zobrazenie písem a vizuálnych elementov.

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem sa týka optimalizácie a ekonomickej prevádzky našej webovej stránky.

Prostredníctvom vytvoreného spojenia so serverom FontAwesome pri návšteve našej stránky môže FontAwesome rozpoznať, z ktorej stránky bol odoslaný váš dopyt, a pre ktorú IP adresu sa majú písma zobraziť.

FontAwesome ponúka ďalšie informácie na adrese

https://fontawesome.com/privacy

najmä o možnosti ako zabrániť využívaniu údajov.

 

YouTube

Na našej webovej stránke využívame YouTube. Ide o videoportál spoločnosti YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, ďalej v texte iba „YouTube“.

YouTube je dcérska spoločnosť spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ďalej v texte iba „Google“.

Vďaka certifikátu v rámci štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google, a teda aj jeho dcérska spoločnosť YouTube, garantuje, že bude dodržiavať predpisy EÚ o ochrane osobných údajov aj pri spracúvaní údajov v USA.

YouTube využívame v spojení s funkciou „rozšírený režim ochrany osobných údajov“, aby sme vám mohli ukázať videá. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem sa týka zlepšovania kvality našej internetovej stránky. Funkcia „rozšírený režim ochrany osobných údajov“ podľa YouTube zabezpečí, že údaje, detailnejšie opísané, nižšie budú prenesené na server YouTube iba vtedy, keď video naozaj spustíte.

Bez tohto „rozšíreného režimu ochrany osobných údajov“ dôjde k spojeniu so serverom YouTube v USA, len čo vstúpite na jednu z našich webových stránok, na ktorých je vložené video YouTube.

Toto spojenie je nutné, aby sme mohli dané video na našej webovej stránke zobraziť vo vašom prehliadači. Na základe toho YouTube zaznamená a spracuje minimálne vašu IP adresu, dátum a čas, ako aj webovú stránku, ktorú ste navštívili. Okrem toho sa nadviaže spojenie s reklamnou sieťou spoločnosti Google „DoubleClick“.

Ak by ste boli súčasne prihlásení na YouTube, YouTube priradí tieto informácie o spojení vášmu účtu na tejto platforme. Ak by ste tomu chceli zabrániť, musíte sa buď pred návštevou našich internetových stránok odhlásiť z YouTube, alebo vykonať príslušné nastavenie v svojom účte na YouTube.

Na účely funkčnosti a analýzy používateľského správania YouTube trvalo ukladá cookies na vašom koncovom zariadení prostredníctvom vášho internetového prehliadača. Ak s týmto spracúvaním nesúhlasíte, máte možnosť zabrániť ukladaniu cookies nastavením svojho internetového prehliadača. Ďalšie informácie nájdete v časti „cookies“.

Podrobnejšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov a vašich právach a možnostiach ochrany vám dáva Google k dispozícii na adrese

https://policies.google.com/privacy

 

Postúpenie údajov

Osobné údaje budú v zásade poskytnuté tretím stranám iba vtedy, ak dotknutá osoba dá na to výslovný súhlas podľa čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. a) GDPR,

ak je postúpenie podľa čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. f) GDPR nutné na uplatnenie, vykonanie alebo obranu právnych nárokov a nie je dôvod domnievať sa, že dotknutá osoba má nadradený legitímny záujem na nepostúpení svojich údajov, ak existuje zákonná povinnosť na poskytnutie údajov podľa čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. c) GDPR, a/alebo je to potrebné na splnenie zmluvného vzťahu s dotknutou osobou podľa čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. b) GDPR.

 

Práva dotknutej osoby

Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracované pri návšteve našich webových stránok, máte ako „dotknutá osoba“ v zmysle GDPR nasledujúce práva:

 

Právo na prístup k informáciám

Môžete od nás požadovať informácie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje. Právo na prístup nie je možné uplatniť, ak údaje nesmú byť vymazané na základe zákonných alebo štatutárnych lehôt na uchovanie, alebo slúžia výhradne na účely zabezpečenia údajov alebo na kontrolu ochrany údajov, pokiaľ by si poskytnutie informácie vyžadovalo neprimerane vysoké úsilie a spracúvanie na iné účely prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení je vylúčené. V prípade potreby môžete požiadať o informácie:

 

O účeloch spracúvania,

o kategóriách vašich spracovávaných osobných údajov,

o prijímateľoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli sprístupnené vaše osobné údaje, najmä pri prijímateľoch z tretích krajín,

ak je to možné, o plánovanej dobe uchovávania vašich osobných údajov, alebo ak to nie je možné, o kritériách na určenie doby trvania uloženia, o existencii práva na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, alebo práva na vznesenie námietky proti tomuto spracúvaniu,

o existencii práva na sťažnosť na dozornom orgáne pre ochranu údajov, pokiaľ osobné údaje neboli zozbierané od vás ako dotknutej osoby, o dostupných informáciách o pôvode údajov, prípadne o existencii automatizovaného rozhodovania vrátanie profilovania a o zmysluplných informáciách o použitej logike, ako aj dosahu a zamýšľaných dôsledkoch automatizovaného rozhodovania,

eventuálne v prípade poskytovania údajov príjemcom z tretích krajín, pokiaľ neexistuje žiadne rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti úrovne ochrane podľa čl. 45 ods. 3 GDPR, o informáciách o plánovaných vhodných zárukách na ochranu osobných údajov podľa čl. 46 ods. 2 GDPR.

 

Oprava a doplnenie

Pokiaľ zistíte, že máme o vás nesprávne osobné údaje, môžete od nás požadovať ich opravu. Pri neúplných údajoch môžete požadovať ich doplnenie.

 

Vymazanie

Máte právo na vymazanie („právo na zabudnutie“) v niektorom z nasledujúcich prípadov:

 

osobné údaje už nie sú nutné na účely, na ktoré boli spracované,

odvolali ste svoj súhlas so spracúvaním,

vzniesli ste námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré sme uverejnili,

vzniesli ste námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré sme neuverejnili, a neexistujú žiadne prednostné oprávnené dôvody na ich spracúvanie,

vaše osobné údaje boli spracované nezákonne,

vymazanie osobných údajov je nevyhnutné pre naplnenie našej zákonnej povinnosti,

nárok na vymazanie sa neuplatňuje, ak vymazanie pri zákonnom neautomatizovanom spracovaní údajov z dôvodu špeciálneho spôsobu ukladania nie je možné alebo iba s neprimerane veľkým úsilím a váš záujem o vymazanie je nízky. V takom prípade je vymazanie nahradené obmedzením spracúvania.

 

Obmedzenie spracúvania

Môžete od nás požadovať obmedzenie spracúvania v niektorom z nasledujúcich prípadov:

Spochybňujete správnosť osobných údajov. V tomto prípade môže byť obmedzenie požadované na dobu, ktorá je nevyhnutná na overenie správnosti údajov.

Spracúvanie je nezákonné a vy požadujete namiesto vymazania obmedzenie používania vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje už viac nepotrebujeme na účely spracúvania, no vy ich potrebujete na uplatnenie, vykonanie alebo obranu právnych nárokov.

Vzniesli ste námietku podľa čl. 21 ods. 1 GDPR. Obmedzenie spracúvania môžete požadovať tak dlho, kým nebude stanovené, či naše oprávnené dôvody prevažujú vaše dôvody.

Obmedzenie spracúvania znamená, že osobné údaje spracúvame iba s vaším súhlasom, alebo na uplatnenie, vykonanie alebo obranu právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu. Je našou povinnosťou vás pred zrušením obmedzenia informovať.

Prenosnosť údajov

Máte právo na prenosnosť údajov, pokiaľ spracúvanie prebieha na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR, alebo na základe zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste, a spracovanie prebieha pomocou automatizovaných postupov. Právo na prenosnosť údajov v takom prípade zahŕňa nasledujúce práva, pokiaľ tým nie sú dotknuté práva a slobody iných osôb:

Môžete od nás požadovať poskytnutie osobných údajov, ktoré ste nám dali k dispozícii, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Máte právo poskytnúť tieto údaje iného prevádzkovateľa bez prekážok z našej strany. Môžete od nás požadovať, aby sme vaše osobné údaje poskytli priamo inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky realizovateľné.

Právo na námietku

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Námietka sa môže vzťahovať aj na jednotlivé podoblasti spracovania osobných údajov (napr. na odhlásenie odoberania newslettera).

Upozorňujeme vás, že aj pri námietke môže byť spracúvanie predpísané zákonom.

Svoju námietku zašlite prosím na vyššie uvedené kontaktné údaje v bode 1. a prosíme vás o pochopenie, že v prípade námietky proti spracovaniu osobných údajov môže byť nutná identifikácia, aby sa zabránilo zneužitiu.

Námietky proti reklamným e-mailom

Týmto vznášame námietku proti využívaniu kontaktných údajov, povinne uverejnených v časti impressum, na zasielanie výslovne nevyžiadanej reklamy a informačných materiálov. Prevádzkovatelia tejto webovej stránky si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade zasielania nevyžiadaných reklamných informácií, napr. prostredníctvom spamových e-mailov.