TÍTO ODBORNÍCI BUDÚ ROZHODOVAŤ, KTORÉ UDRŽATEĽNÉ SLOVENSKÉ ZNAČKY SA STANÚ GREEN BRANDS (2. ČASŤ)

V prvom článku sme vám predstavili troch porotcov, ktorí budú rozhodovať o oceneniach pre GREEN BRANDS. V pokračovaní vám predstavíme ďalších. Odborná porota má v procese rozhodovania o značkách kľúčovú úlohu, preto je veľmi dôležité, aby boli na slovo vzatými odborníkmi v oblasti trvalej udržateľnosti, s výbornými znalosťami slovenského trhu a podnikateľského prostredia.  

Experti budú vyhodnocovať informácie, ktoré prihlásené značky vyplnia v dotazníkoch o svojich firmách. Ide o dáta zo širokého spektra oblastí trvalej udržateľnosti a environmentálne pozitívneho zmýšľania a konania firiem. Od šetrenia energií, cez udržateľný proces výroby, dopravu šetrnú k životnému prostrediu až po ukotvenie udržateľnej stratégie vo firemnej politike a filozofii.

Predpokladom pre získanie pečate kvality GREEN BRANDS je, aby značkám vyšiel index vyšší ako 51%, avšak členovia poroty majú právo veta a môžu ocenenie pre danú značku zastaviť aj po splnení tohto limitu. V prípade, že podľa nich nespĺňa niektoré z kľučových kritérií alebo majú iné pochybnosti. Porota má skrátka posledné slovo a garantuje expertízu a široký prehľad v oblasti trvalej udržateľnosti.

Predstavujeme vám ďalších porotcov GREEN BRANDS Slovakia.

Peter Rakovský

Senior konzultant, spoločnosť Denkstatt Slovensko

Venuje sa projektom, ktoré sú zamerané na odpadové hospodárstvo, hodnotenie súladu s legislatívou BOZP a ŽP, posudzovanie stavu životného prostredia (Environmental Site Assessment), ako aj efektívne využívanie zdrojov.

„Spájanie podnikateľského myslenia so znalosťami z prírodných, technických a spoločenských vied je cesta, ktorou v spoločnosti Denkstatt tieto riešenia nachádzame a uplatňujeme už od roku 1993. Preto som presvedčený, že oceňovanie spoločností, ktoré presadzujú udržateľný rozvoj svojich aktivít, je nesmierne dôležité. Nielen ako odmena za ich dobrovoľný príspevok k ochrane životného prostredia, ale aj ako motivácia pre ďalších.“

Pred príchodom do spoločnosti Denkstatt pracoval pre spoločnosti z oblasti odpadového hospodárstva, kde získal nielen teoretické znalosti relevantnej legislatívy, ale aj praktické skúsenosti v oblasti nakladania s rôznymi druhmi odpadu.

Hana Ovesná

výkonná riaditeľka, Slovenská rada pre zelené budovy

Na pozícii výkonnej riaditeľky Slovenskej rady pre zelené budovy zastrešuje aktivity občianskeho združenia, ktoré spája viac ako 50 spoločností aktívnych v stavebníctve. Pôsobila vo viacerých medzinárodných developerských a stavebných spoločnostiach. Spolupracovala s evironmentálnymi organizáciami pri nadnárodných projektoch.

Venuje sa inovatívnym prístupom a manažmentu projektov, ktoré prinášajú sociálny, environmentálny a ekonomický efekt. Absolvovala Prírodovedeckú fakultu UK, odbor Regionálna geografia, ochrana a plánovanie krajiny.

„Mojim krédom je prinásať spoluprácou odborníkov a profesionálnych skupín, nielen zo Slovenska, udržateľné inovatívne riešenia pri plánovaní výstavby, verejných priestorov či komplexných urbanistických zámerov v spolupráci so zástupcami miest a obcí a developerov pri dodržaní najvyšších environmentálnych štandardov.“

Roman Šterbák

špecialista, Slovenské združenie pre značkové výrobky

Pracuje pre Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV), ktoré od roku 1996 zastupuje značkových výrobcov na Slovensku v kľúčových otázkach týkajúcich sa výroby, predaja, distribúcie a uvádzania značky na trh.

Roman Šterbák je doktorom prírodných vied v odbore environmentalistiky. Pôsobil v štátnej správe ako aj v súkromnej sfére v oblasti potravinárstva a telekomunikácií. Viac ako 12 rokov bol špecialistom kvality, BOZP a životného prostredia v spoločnosti Orange Slovensko a.s.

Zodpovedal za implementáciu požiadaviek IMS podľa ISO 9001, 14001 a 45001, plnenie legislatívnych požiadaviek v oblasti životného prostredia a výkon interných a externých auditov. Od októbra 2019 pôsobí ako špecialista SZZV a zodpovedá za sekciu životného prostredia SLICPEN a je zástupcom združenia v Európskej aliancii pre obaly a životné prostredie (EUROPEN).

„Životné prostredie našej planéty čelí negatívnym vplyvom. Ešte stále je čas prijať rozhodujúce opatrenia. Zdá sa to byť ťažká úloha, ale ešte máme možnosť zvrátiť niektoré negatívne trendy, urobiť opatrenia na minimalizovanie škôd, obnoviť veľmi dôležité ekosystémy a oveľa dôslednejšie chrániť to, čo nám zostáva.“