Ocenenie GREEN BRANDS je unikátne a ponúka svojim nositeľom viacero výhod

Pečať GREEN BRAND je od 27. novembra 2019 chránená ako európska záručná značka pre ekologicky udržateľné spoločnosti a výrobky. Možnosť získať záručnú značku existuje v Európskej únii až od 1. októbra 2017. Pre vnútorný trh bolo potrebné vytvoriť objektívny a spoľahlivý garant existencie certifikovaných vlastností. Spotrebitelia by mali mať možnosť skutočne dôverovať certifikácii vlastností podnikov, výrobkov a služieb. A spoločnosti by mali mať k dispozícii skutočné dôkazy o týchto výsledkoch, aby ich mohli účinne vyzdvihnúť aj v hospodárskej súťaži.

Značka GREEN BRAND je jednou z mála značiek trvalej udržateľnosti, ktoré doteraz získali tento chránený štatút. Najmä v dnešnej dobe snahy o zachovanie ekologických ekologických základov našej existencie je takýto spôsob dokazovania, ochrany a marketingu ekologicky udržateľných výkonov dôležitejší ako kedykoľvek predtým. Len ak bude existovať overiteľný dôkaz o poskytovaní ekologických služieb, bude existovať skutočná konkurencia takýchto výkonov, a tým aj potrebný pokrok pre zachovanie našej existencie. Pečať GREEN BRAND plní v tomto smere dôležitú funkciu pre podniky, spotrebiteľov a spoločnosť. important function.

Certifikačná značka, ktorú vytvorila Európska únia, je presne prispôsobená účelu osvedčovania určitých vlastností podnikov alebo výrobkov. Pečať GREEN BRAND teda potvrdzuje výlučne environmentálnu udržateľnosť spoločností alebo výrobkov. Kto sa touto pečaťou odlišuje od spoločností a výrobkov, ktoré nemajú a výrobkov, ktoré nemajú tieto vlastnosti udržateľnosti. Pečať GREEN BRAND preto poskytuje spoločnostiam, ktoré sú skutočne spoločnosťami, ktoré fungujú skutočne udržateľným spôsobom, významnú konkurenčnú výhodu.

Ústrednou zložkou európskej certifikačnej značky je certifikačný postup. Európska únia ho navrhla tak, aby bol veľmi transparentný, umožňoval jeho overovanie a vytváral dôveru. Podmienky na získanie značky sú stanovené v štatúte štatútu záručnej značky. Podliehajú veľmi intenzívnemu skúmaniu zo strany Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo. Do podmienok môže nahliadnuť každý. Každý sa teda môže presne pozrieť aj na to, čo je presným obsahom certifikátu.

Proces certifikácie je tiež úplne objektívny. Falšovanie jeho výsledkov je prakticky nemožné. Vlastník certifikačnej značky (t. j. organizácia GREEN BRANDS) ho nemôže ovplyvniť. Test prebieha nezávisle od neho. V záujme ďalšieho zabezpečenia objektívnosti certifikácie musí byť vlastník certifikačnej značky voči certifikovaným spoločnostiam a výrobkom úplne neutrálny. Organizácia GREEN BRAND nemá žiadne organizačné ani ekonomické väzby s certifikovanými spoločnosťami. Vlastník certifikačnej značky nemôže poskytovať záruku na svoj vlastný tovar alebo služby. Vlastník certifikačnej značky nesmie ani nesmie vykonávať obchodnú činnosť zahŕňajúcu dodávku tovaru alebo služieb, na ktoré existuje záruka. existuje. Okrem toho nesmie mať žiadny podnikateľský záujem na certifikácii iných spoločností. na certifikácii iných spoločností. Výrobca napríklad nemôže získať certifikáciu záručnej značky remeselníkov, ktorí používajú jeho výrobky a ktorí majú špeciálne výrobky a musia mať na to špeciálne odborné znalosti. musia mať. Nesmie byť ani konkurentom certifikovaných certifikovaných spoločností. Kto nespĺňa tieto požiadavky, nezíska registráciu pre záručnú značku.

Značky majú z ocenenia GREEN BRANDS rôzne benefity

Záručná značka musí byť tiež ľahko rozpoznateľná ako taká. Nesmie napríklad pozostávať len z popisu výrobkov. Každý by mal byť schopný rozpoznať, že tu skutočne došlo k objektívnej certifikácii. Je zrejmé, že tento nový nástroj prísnej ochrany je veľkým krokom vpred pre vnútorný trh Európskej únie. Pečať môžu používať len tie spoločnosti/výrobky, ktoré získali takúto objektívnu certifikáciu. Kto neprešiel overením udržateľnosti alebo kto ho nepodstúpil, nesmie používať pečať GREEN BRAND. Pečať GREEN BRAND tak vytvára želaný základ pre dôveru spotrebiteľov a spravodlivú hospodársku súťaž. Každý, kto uvidí pečať GREEN BRAND, si môže byť istý, že požadované vlastnosti udržateľnosti sú skutočne prítomné. Pečať tak robí z vlastností udržateľnosti spoločností a výrobkov rozlišovací znak na trhu. Je pravda, že environmentálne pečiatky a pečiatky udržateľnosti existovali vždy. Je ich tiež veľmi veľa a ich rozmanitosť je niekedy mätúca. Spravidla sú však chránené len ako ochranná známka jednej spoločnosti alebo ako ochranná známka združenia veľkého počtu spoločností. Podľa svojho účelu však tieto ochranné známky iba osvedčujú, že výrobky a služby pochádzajú od určitej spoločnosti alebo skupiny spoločností.
Nedokazujú existenciu špecifických vlastností výrobkov a služieb. Potvrdenie trvalej udržateľnosti preto nespadá pod ich ochranu. Vlastník takýchto ochranných známok dokonca nemusí byť neutrálny a nezávislý. Takisto nemusí zverejňovať podmienky svojej certifikácie.
Je zrejmé, že tento rámec nepostačuje na vytvorenie potrebnej dôvery spotrebiteľov a na objektívne zdôraznenie skutočnej výkonnosti podnikov na vnútornom trhu. Predchádzajúci systém ochranných známok nebol vhodný na certifikáciu vlastností.
Dôležité značky kvality, ktoré napriek týmto nedostatkom v právnej štruktúre už v minulosti spĺňali podmienky pre certifikačnú značku, a preto sa oprávnene tešili osobitnej dôvere, sú teraz tiež registrované ako európske certifikačné značky. Príkladom je pečať TÜV SÜD, TÜV NORD alebo značky kvality RAL. Ak sa teraz na výrobkoch alebo v reklame certifikovaných spoločností objavuje pečať kvality GREEN BRAND registrovaná ako certifikačná značka, zaručuje to, že verejne požadované podmienky trvalej udržateľnosti boli skutočne splnené. Pečať má preto veľký význam. Ako záručná značka má štatút dôkazu udržateľnosti. Podniky, ktoré získali pečať, by mali vo vlastnom záujme odkazovať na jej význam vo svojej reklame a na svojich výrobkoch. Koniec koncov, poskytli dôkaz o udržateľnosti a mali by používať pečať ako predajný bod tohto úspechu.

Autorom článku je prof. Dr. Paul Lange

Prof. Dr. Paul Lange je starším partnerom v advokátskej kancelárii Siebeke, Lange, Wilbert, Düsseldorf, ktorá patrí medzi popredné advokátske kancelárie v oblasti vnútroštátneho a medzinárodného práva ochranných známok a označovania. Pre Prof. Langeho sú ochranné známky a iné označenia spoločnosti predovšetkým ústredným prvkom v komunikácii so zákazníkmi na celom svete. Preto poskytuje poradenstvo a zastupuje marketingovo orientované veľké a stredné podniky vo všetkých právnych otázkach známkového práva. Je autorom 2 000-stranového štandardného diela o nemeckom a európskom práve ochranných známok s názvom Nemecké a európske právo ochranných známok s názvom „Marken- und Trademark Law“. Je tiež editorom a spoluautorom diela „Medzinárodné právo ochranných známok“ s názvom 22 renomovaných Internationales Handbuch des Marken- und Kennzeichenrechts (Medzinárodná príručka práva ochranných známok a označení).