Česká republika Copy

Porota – konečný rozhodovateľ

V rámci celosvetovo jedinečného trojfázového procesu oceňovania ekologicky udržateľných značiek je konečné rozhodnutie o ocenených spoločnostiach na členoch poroty. Kontrolujú všetky predložené validačné dokumenty vrátane príslušných hodnotení a robia nezávislé rozhodnutia. Porota je zložená z odborníkov a vysokých predstaviteľov podnikateľských, vedeckých, mediálnych, agentúrnych a environmentálnych združení. Predstavujeme vám členov poroty súčasného procesu validácie na Slovensku:

Členovia odbornej poroty GREEN BRANDS Czech Republik 2021/2022

prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c.

Zástupca riaditeľa, Centrum pre otázky životného prostredia UK

Prispieť k zlepšeniu sveta môže každý z nás. Hoci prinútiť ľudí, alebo spoločnosti, aby boli k prírode šetrnejší, nie je vždy jednoduché. Aj keď si mnohokrát uvedomujú, že robia niečo, čo by robiť nemali, ale k zlému správaniu sú donútení – alebo si myslia, že sú donútení – ekonomickou nevynutnosťou. Je povzbudzujúce vidieť stále viac spoločností, ktoré ukazujú, že úspech sa dá dosiahnuť ajudržateľnou cestou.

Sandra Feltham

riaditeľka Flagship CSR Consulting Ltd.

Je už dobre preukázané, že správna implementácia udržateľnosti a CSR vo vašej firme vám pomôže nielen rýchlejšie rásť, dosiahnuť vyšší zisk a spokojnejších zamestnancov, ale podporí firmu v tom, aby bola flexibilnejšia a vedela sa lepšie adaptovať na krízy, čo je v súčasnosti veľmi potrebné.

Jiří Koželouh

Vedúci programu Klíma, energia a odpady, Hnutí Duha

Žijeme na krásnej planéte a vybudovali sme skvelú civilizáciu. Takže udržateľné podnikanie s ohľadom na ochranu a zlepšenie životného prostredia je rozumná investícia, ktorá sa vráti nám aj našim deťom.

Lenka Heuerová

Fair Venture s.r.o., konateľka

(coach pre komunikáciu CSR a firemnou udržiteľnosť)

Za posledných 50 rokov sa ľudstvo príliš zameralo na víziu pohodlia a neobmedzeného rastu. Chceme ísť vyššie, ďalej a rýchlejšie a definitívne si tak pílime konár pod svojou ďalšou existenciou. Preto podporujem firmy, značky aj služby, ktoré pochopili závažnosť doby a rozhodli sa pre udržateľnú cestu. Certifikácia „Zelené značky“ je čitateľný spôsob, ako na ich kvalitu upozorniť spotrebiteľa.

Vojtěch Kotecký

Centrum pre otázky životného prostredia UK

Dva a pol milióna českých zákazníkov si v obchode vyberá podľa ekologickej stopy výrobku. Lenže väčšina spotrebiteľov tiež v prieskumoch hovorí, že nie je ľahké ju rozpoznať. Preto potrebujeme programy, ktoré spracujú zložité dáta o tovare a pretavia ich do zrozumiteľného označenia.

Eva Klánová

konateľka spoločnosti Press21 a šéfredaktorka časopisu Retail News

Záujem o udržateľnej projekty je pre mňa logické vyústenie racionálneho vnímania sveta okolo nás. Bezbrehý rast nie je možný, zdroje nie sú neobmedzené. Ako šéfredaktorka časopisu pre retail sa snažím sprostredkovať informácie o udržateľných projektoch našim čitateľom. Cesty, ako môže firma / značka svoje aktivity v oblasti udržateľnosti najľahšie komunikovať obchodným partnerom aj spotrebiteľmi, sú certifikácie a ocenenia, ako napríklad GREEN BRANDS.

Kateřina Urbánková

PRO-BIO ZVÄZ EKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLCŮ – MANAŽÉRKA

Ak sa nevydáme na cestu udržateľnej produkcie a spotreby, v budúcnosti budeme mať veľký problém. V mojom odbore vieme, že jedine ekologické poľnohospodárstvo ponúka odpoveď na to, ako produkovať potraviny či krmivá trvalo udržateľným spôsobom. Vyčerpanosť konvenčnej pôdy a produkcia umelých hnojív a pesticídov totiž má svoje limity, na ktoré už teraz narážame. Naopak zúrodňovanie toho najcennejšieho čo máme, teda pôdy, dáva nádej do budúcnosti. Musíme prestať byť sebci, začať myslieť na ďalšie generácie a mať im čo odovzdať.

Michal Gregor

Konateľ Ekotema Group s.r.o. 

Zdroje sú obmedzené, populácia vzrastá a rýchlosť ničenia ekosystémov je bezprecedentná. Často nám býva predkladané, že udržateľnosť je tým správnym smerom, ako z toho von. Ona sama je ale plná hmlistých proklamácií dobrých úmyslov, o ktorých je málokto schopný povedať, ako ich naplniť. Preto je nutné udržateľnosť chápať a riešiť v súvislostiach v nadväznosti na ďalšie odbory.

Peter Rakovský 

Senior Consultant, denkstatt Slovensko s. r. o.

Spájanie podnikateľského myslenia so znalosťami z prírodných, technických a spoločenských vied je cesta, ktorou v spoločnosti Denkstatt tieto riešenia nachádzame a uplatňujeme už od roku 1993. Preto sme presvedčení, že oceňovanie spoločností, ktoré presadzujú udržateľný rozvoj svojich aktivít, je nesmierne dôležité. Nielen ako odmena za ich dobrovoľný príspevok k ochrane životného prostredia, ale aj ako motivácia pre ďalších.

Jozef Novák 

Riaditeľ spoločnosti CI2, o. p. s. 

Zdravé životné prostredie je nevyhnutným predpokladom kvalitného života nás všetkých. Starať by sa oň mali nielen jednotlivci, neziskové organizácie a komunity či verejná správa, ale rovnako aj súkromné subjekty. Posledné roky v Českej republike ukazujú, že „ekológia“ a udržateľný rozvoj získavajú medzi firmami na popularite. Nemalo by však ísť len o slová a marketingovú kampaň, ale o činy a hodnoty podložené skutočnými opatreniami na zníženie znečistenia, emisií skleníkových plynov či energetickej náročnosti výroby. Rôzne označenia a  pečate kvality preto napomôžu spotrebiteľovi v lepšej orientácii medzi práve takýmito produktami.

Lukáš Kovanda, Ph.D.

hlavný ekonóm Trinity Bank

Ochrana životného prostredia by mala byť samozrejmosťou v správaní každého z nás. Prvým predpokladom je povedomie o jej dôležitosti, rovnako ako o význame udržateľnosti. Certifikácia a ocenenia, ktoré takéto povedomie  pomáhajú vytvárať či prehlbovať, sú užitočné a stojí za to ich podporovať. Keď si každý z nás spontánne  osvojí zodpovedný prístup k životnému prostrediu v každodennom živote, pôjde vo výsledku o oveľa účinnejšiu ochranu životného prostredia, než je tá daná „zhora“, teda štátom a jeho úradníkmi a reguláciami.